Privacyverklaring 2TASTE B.V.     Privacy policy (english)

1. Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke (hierna: 2TASTE) aan. Deze is opgesteld conform de huidige Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), geïmplementeerd op 25 mei 2018. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 2TASTE is statutair gevestigd te Arnhem aan de Gerhard Voethstraat 13 (6824 AR), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68468555 en draagt de naam 2TASTE B.V.
2TASTE is per e-mail te bereiken via info@2taste.nl en telefonisch via 026-4426585.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe 2TASTE omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft 2TASTE aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

2TASTE behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.

2. Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast wordt er voor bepaalde diensten van 2TASTE om uw toestemming gevraagd. Dit geldt onder meer voor de nieuwbrief, het contactformulier op de Website en voor commerciële/marketing doeleinden.

De persoonsgegevens worden gebruikt om het gewenste product of dienst te kunnen leveren. Dit kan onder meer gaan om een online bestelling voor een van de producten of om een georganiseerde reis.Bij het bestelformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adres(sen), telefoonnummer en betaalgegevens. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor de verwerking van de bestelling en klantcontact. Het kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, middels een nieuwsbrief en andere commerciële/marketing activiteiten.

Indien u een reis boekt bij 2TASTE, zal 2TASTE de benodigde gegevens opvragen en waar noodzakelijk delen met derden, zoals hotels en restaurants. U kunt hierbij denken aan uw reisdocumenten, voertuiggegevens en geboortedatum.
De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal 36 maanden na het laatste contact opgeslagen, tenzij 2TASTE op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

3. Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld
2TASTE verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting of een (telefonisch) gesprek.
Dit betreft dezelfde gegevens als bovenstaand. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring.
Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

4. Bijzondere categorieën persoonsgegevens
Indien 2TASTE bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid). 
2TASTE verzamelt bijzondere persoonsgegevens voor zover dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens, zoals allergieën of dieetwensen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste relevante (bijzondere) persoonsgegevens.

5. Cookies  
2TASTE maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van 2TASTE bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt 2TASTE om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

6. Verwijzing naar andere websites
Voor het online verkeer naar en op de website www.2taste.nl geldt het volgende:
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de 2TASTE. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. 2TASTE is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. 2TASTE raadt u aan bij bezoek van die website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

7. Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door 2TASTE zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de administratie van 2TASTE verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van 2TASTE. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als 2TASTE op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

8. Beveiliging
2TASTE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

9. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt dit aan 2TASTE kenbaar maken door een e-mail te zenden aan info@2taste.nl, vervolgens zal 2TASTE hieraan uitvoering geven.

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of wanneer u zich wilt afmelden voor de commerciële- en marketing activiteiten zoals de nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail zenden aan info@2taste.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over 2TASTE met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).